Ens arriba una consulta on el dol per la pèrdua d’una persona estimada està molt present i s’agreuja amb la negativa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a reconèixer la PENSIÓ DE VIDUÏTAT.  

– Té dret a la pensió de viduïtat, amb caràcter vitalici -excepte els supòsits extintius establerts legalment- el cònjuge o ex-cònjuge del mort (amb independència del sexe dels contraents), així com els supervivents d’una parella de fet.

– En cas de violència de gènere, des del 30-9-2020, els Jutjats i Tribunals tenen l’obligació de comunicar a l’INSS qualsevol resolució judicial, ferma o no, de la que es derivin indicis racionals de comissió d’un delicte dolós d’homicidi en què la víctima sigui ascendent, descendent, germà, cònjuge o ex cònjuge de l’investigat, o estigués o hagués estat lligada a ell per una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal. La finalitat d’aquestes comunicacions és impedir a l’agressor la percepció de prestacions de mort i supervivència, orfandat i a favor de familiars o d’ingrés mínim vital.) 

– Té dret a pensió de viduïtat el cònjuge supervivent.

 

Si la defunció deriva de malaltia comuna no sobrevinguda després del vincle conjugal, però hi ha precisions:  

1) No es va reconèixer pensió de viduïtat a una parella casada pel ritu gitano, considerant que no existeix discriminació directa, ja que la unió celebrada conforme als seus usos i costums no ha estat reconeguda pel legislador com una de les formes vàlides per a contreure matrimoni amb efectes de validesa civil. En contra s’ha considerat una diferència de tractament desproporcionada davant la convicció de bona fe de la validesa de la seva unió en una sol·licitud de pensió de viduïtat per parella de fet unida per ritu gitano.

2) Es va reconèixer plena validesa al matrimoni celebrat a l’Argentina i inscrit en el Registre Civil d’aquest país i no en el Registre Consular espanyol o en el Registre Civil Central (TSJ Catalunya 2-4-09); al matrimoni canònic no inscrit tampoc en el Registre Civil (TSJ C. Valenciana 14-10-99); així com el celebrat pel ritu de l’església evangelista.

3) Respecte a la poligàmia, es va considerar nul i no es va reconèixer pensió de viduïtat el matrimoni celebrat amb qui ja estava casat (TSJ C. Valenciana 6-6-05); no obstant això es va concedir la pensió en haver obrat el segon contraent de bona fe.

 

– Respecte a les PARELLES DE FET

Poden ser beneficiaris de la pensió de viduïtat qui es trobi unit al causant en el moment de la seva defunció formant una parella de fet. 

Qui es considera parella de fet? La constituïda amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal; sense trobar-se impedits per a contreure matrimoni; i sense l’existència de vincle matrimonial amb una altra persona en el moment de la defunció, no exigint-se que tal circumstància concorri durant tot el període de convivència de la parella de fet, és suficient acreditar-ho en aquest moment  S’exigeix l’acreditació de:

  1. Una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant, amb una durada ininterrompuda no inferior a 5 anys, podent provar-se aquesta convivència per l’empadronament, però també per qualsevol altre mitjà de prova (informes policials, testificals i altres documents), i es considera la possibilitat de prova de la convivència per qualsevol mitjà.
  2. L’EXISTÈNCIA DE PARELLA DE FET MITJANÇANT CERTIFICACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ EN ALGUN DELS REGISTRES ESPECÍFICS EXISTENTS EN LES COMUNITATS AUTÒNOMES O AJUNTAMENTS DEL LLOC DE RESIDÈNCIA O MITJANÇANT DOCUMENT PÚBLIC EN EL QUAL CONSTI LA CONSTITUCIÓ D’AQUESTA PARELLA; i no cap altre mitjà de prova sobre la manera d’acreditar-la, donat el caràcter constitutiu i «ad *solemmitatem» que se li atorga als pressupostos legalment exigits per a acreditar l’existència de parella de fet.

 

A més es requereix per a poder accedir a la pensió de viduïtat:

a) QUE LA INSCRIPCIÓ O FORMALITZACIÓ DEL DOCUMENT PÚBLIC QUE ACREDITI LA PARELLA DE FET S’HAGI PRODUÏT AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 ANYS RESPECTE A LA DATA DE LA DEFUNCIÓ DEL CAUSANT.

b) Que acrediti que els seus ingressos durant l’any natural anterior no van aconseguir el 50% de la suma dels propis i dels del causant haguts en el mateix període. Aquest percentatge és del 25% en el cas d’inexistència de fills comuns amb dret a pensió d’orfandat. No obstant això, també es reconeix dret a pensió de viduïtat quan els ingressos del supervivent resultin inferiors a 1,5 vegades l’import del SMI vigent en el moment del fet causant, requisit que ha de concórrer tant en el moment del fet causant de la prestació, com durant el període de la seva percepció. El límit indicat s’incrementa en 0,5 vegades la quantia del SMI vigent per cada fill comú, amb dret a la pensió d’orfandat que convisqui amb el supervivent.

A aquest efecte, es consideren ingressos els rendiments de treball i de capital així com els de caràcter patrimonial, en els termes en què són computats per al reconeixement dels complements per a mínims de pensions.

 

Precisions 

1) La pensió de viduïtat no és en favor de totes les parelles de fet amb convivència de 5 anys acreditada, sinó en exclusiu benefici de les parelles de fet registrades si més no 2 anys abans, o que han formalitzat la seva relació davant notari en iguals termes temporals, i que així mateix compleixin aquell requisit convivencial, no servint, per exemple, el llibre de família; ni el document de figurar com a beneficiari en la cartilla d’assistència sanitària; ni el seu reconeixement en les disposicions testamentàries; ni per l’escriptura pública atorgada per a la constitució d’una societat de responsabilitat limitada laboral; ni per l’escriptura de comunitat de béns manifestant que formaven una parella estable. I la remissió per a tal acreditació a la legislació específica de les comunitats autònomes amb Dret Civil propi ha estat declarada inconstitucional, per la qual cosa és suficient per a acreditar l’existència de parella de fet la inscripció en el registre municipal específic per a això, amb independència de pertànyer a una Comunitat Autònoma amb Dret civil propi.

2) La sol·licitud d’inscripció com a parella de fet no determina el compliment del requisit, perquè el propòsit de constituir la relació no equival a la seva constitució.

3) Quan es pretén sol·licitar la pensió de viduïtat com a parella de fet, per part d’un matrimoni divorciat que reprèn la convivència, aquest ha de reunir el requisit de convivència durant 5 anys sense computar el temps de vigent el matrimoni, s’exigeix que no es tinguin vincle matrimonial amb una altra persona, i com la separació judicial no dissol el matrimoni, no pot constituir-se vàlidament una parella de fet entre els cònjuges. No obstant això, en contra es va considerar que el que s’exigeix és que no es tingui vincle matrimonial amb una altra persona, és a dir un tercer aliè a tots dos, per la qual cosa, res impedeix l’existència de vincle matrimonial entre tots dos, en cas de reconciliació.

 

– EN RESUM: VOLEN INSISTIR EN EL REQUISIT FORMAL DE LA INSCRIPCIÓ O LA FORMALITZACIÓ DEL DOCUMENT PÚBLIC QUE ACREDITI LA PARELLA DE FET S’HAGI PRODUÏT AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 ANYS RESPECTE A LA DATA DE LA DEFUNCIÓ DEL CAUSANT.

– AVÍS PER A LES PARELLES DE FET “NO FORMALITZADES”! PER PREVINDRE SORPRESES, ASSESSORE-US SOBRE LA VOSTRA FORMALITZACIÓ COM A PARELLA DE FET. 

A CASTELL MARTINEZ ASSOCIADES TROBAREU AQUEST ASSESSORAMENT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *