fbpx

Castell Martinez Abogados

Mediació

Servei de mediació

mediación tarragona

Què és la mediació?

Resolució de conflictes amb una negociació assistida. Busquem que siguin les parts les que trobin la solució del conflicte, sense necessitat d’acudir al Jutjat i amb l’assistència d’una professional escollida per les mateixes.

La mediació  permet resoldre el conflicte i restablir les relacions personals entre les parts tenint en compte que el mitjà que s’utilitza principalment per a aconseguir-ho és establir una via de comunicació oberta a la confiança.

Quins serveis de mediació oferim?

Mediació familiar

En cas d’acord, totes les parts se senten guanyadores. La mediació familiar està dirigida a totes aquelles persones que es veuen implicades en un conflicte generat per un trencament de la convivència matrimonial o de parella per a resoldre sobre la custòdia dels fills/es, el règim de visites, la pensió dels aliments, el dia a dia del/la menor i la seva educació. Però no tota mediació familiar té per objecte el conflicte que genera un trencament matrimonial o de parella, sinó que és un sistema que et permet defensar els teus pretensions en el moment en què s’obre una successió testada o intestada; en el moment en què les relacions personals en l’entorn familiar es troben en conflicte per qualsevol circumstància; en el moment en què la partició d’un patrimoni en proindivís resulta conflictiva per als membres de la família.


Mediació comunitària

El procés és formal, però alhora flexible, perquè el mediador s’adapti a les partsLa mediació comunitària està dirigida a aquelles persones o entitats que tenen problemes dins de l’àmbit de comunitat de propietaris: conflictes amb els veïns, l’administrador i altres òrgans de direcció, així com el servei de mediació comunitària es dirigeix a resoldre problemes entre els ciutadans i l’administració. Aquesta mediació es fa extensiva a la solució de conflictes on una de les parts s’aferra a les seves premisses ignorant la cultura, la religió i la ideologia de l’altra.


Mediació per a empreses

La confidencialitat evita un dany a la imatge o la reputació corporativa de l’empresa. La mediació, enquadrada dins de l’organigrama empresarial, té per finalitat resoldre el conflicte entre els treballadors/es i l’empresari/a; entre els mateixos treballadors/es; entre els mateixos empresaris o administradors; entre l’empresa i els clients; entre l’empresa i els proveïdors; entre l’empresa i col·laboradors.

El resultat de fer ús d’aquest sistema alternatiu és regenerar els vincles. Considerem que el conflicte és inevitable però les empreses poden decidir la forma en què es gestioni, de manera que un cop resolt el conflicte les parts continuen amb el seu objectiu sense que hi hagi una ruptura de la relació. Es tracta d’afavorir i consolidar la mediació laboral entre el treballador/a i l’empresa i entre els mateixos treballadors.

Un bon clima de treball és la base de l’èxit empresarial. La mediació garanteix la continuïtat de la relació comercial. Acudir a la via judicial per resoldre un conflicte amb l’empresa que et subministra els elements indispensables per donar el servei o crear l’objecte, finalitat social a la que et dediques, implica temps i despesa que no et pots permetre. L’alternativa és la comunicació i per tant la mediació.


Mediació escolar

Disminueix les tensions, pacifica el conflicte, i hi ha menys costos emocionals. La mediació en l’escola està dirigida a aquelles persones que tenen problemes amb el professorat, l’alumnat, els tutors o companys d’aula. A causa de la complexitat social actual han sorgit nous mètodes complementaris a les maneres clàssiques (sancions) d’enfrontar i resoldre els conflictes. Aquests nous mètodes són: arbitratge, negociació, conciliació, mediació, etc. i tenen com a objectiu treballar el conflicte i millorar el diàleg entre les persones implicades.

Els programes de mediació en els centres educatius permeten desenvolupar un ambient escolar més relaxat i productiu, fomentar la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats comunicatives, prevenir la violència, i introduir l’educació per a la pau. Ensenyar la mediació garanteix la servir a la societat en un futur. Utilitzem la mediació per a la gestió positiva de l’conflicte i es garanteix comprensió i diàlegs apropiats entre els membres de l’aula.

Contacte