fbpx

Enguany s’implanta un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya: l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa, vinculat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i d’acord amb les recomanacions d’organismes com l’OCDE i la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant la crisi mediambiental i d’emergència climàtica provocada per l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, i des del compromís amb el medi ambient, l’impost s’implanta amb una voluntat clara d’incentivar la reducció d’emissions de COdels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania.

El tribut s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes —sobre la base de les emissions de CO2 del 2020—, i es calcula que enguany afectarà 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions de contribuents.

L’impost té un caràcter finalista. La recaptació es destinarà íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

 

Marc normatiu

Si bé l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica ja es va crear amb la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, posteriorment la seva regulació es va incorporar a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Ha estat el Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu, el que ha modificat la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i la Llei 9/2019, del 23 de desembre, que afecta l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, així com el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, i ha establert el calendari de publicació dels padrons provisional i definitiu d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent, corresponent a l’exercici meritat el 2020.

 

Qui ha de pagar l’impost?

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

A la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) es pot consultar la taula de trams i, amb el simulador, calcular el cost de l’impost segons les emissions de CO2 del vehicle.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

 

Calendari de l’impost

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa.

– A partir de l’1 de maig del 2021, es podrà consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost i la quota a pagar a la seu electrònica de l’ATC.

Si es domicilia el pagament de l’impost i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%. Si cal fer alguna modificació a les dades del padró, es podran presentar al·legacions fins al 4 de juny.

L’accés amb idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) permet consultar les dades al padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.

– A partir de l’1 de setembre, es publicarà el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’ATC. Si no s’opta per fer el pagament per mitjà de la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés.

Canals d’assistència i informació

El canal preferent és la seu electrònica de l’ATC, atc.gencat.cat/impostco2, on es troba la informació bàsica sobre el tribut, l’accés a la consulta del padró i a tots els tràmits relacionats amb l’impost, i es pot rebre atenció personalitzada amb l’assistent virtual.

Altres canals complementaris són:

– Telèfon 012: per fer consultes generals sobre l’impost.
– Telèfon 93 551 51 51: per consultar el padró, alta de domiciliació i altres gestions.
– Oficines de l’ATC: només en cas d’incidència en el padró, i demanant cita prèvia al 93 551 51 51.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *