Moltes vegades és molt difícil compaginar el treball amb la família, ja bé per les tasques diàries que tenim per cuidar els fills, els nostres pares, avis, la nostra parella o qualsevol persona. Segons l’estatut dels treballadors, les persones tenen dret a una reducció de la jornada laboral.

Es tracta d’una consulta que ens va fer una clienta al juny del 2020 preocupada per la seva situació futura i en previsió de les necessitats familiars: reducció de la jornada laboral per motius familiars

Regulació:

Estatut dels treballadors (art. 37.6).

RESOLUCIÓ TSF/2332/2019, de 29 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79100075012013) (art. 26).

  • Les persones treballadores tindran dret a una reducció de la jornada de treball diària d’almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquesta, amb la disminució proporcional del salari, en els següents supòsits:

– Qui s’encarregui de la cura directa d’un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda.

  • La concreció horària i la determinació dels permisos i reduccions de jornades establertes en els supòsits anteriors, correspondran a la persona treballadora dins de la seva jornada ordinària. No obstant això, els convenis col·lectius, en atenció als drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la persona treballadora i les necessitats productives i organitzatives de les empreses, podran establir criteris per a la concreció horària de la reducció de jornada en el supòsit de cura de directe de familiars fins a segon grau que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateix.
  • La persona treballadora, excepte força major, haurà de preavisar a l’empresari amb una antelació de quinze dies o la que es determini en el conveni col·lectiu aplicable, preavisant la data en què iniciarà i finalitzarà el permís de la reducció de jornada.
  • Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels períodes de gaudi previstos anteriorment seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establert en l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social.
  • En els supòsits de reducció de jornades per motius familiars regulats en l’últim paràgraf de l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors, el salari a tenir en compte a l’efecte del càlcul de les indemnitzacions previstes en l’Estatut dels Treballadors serà el que hagués correspost al treballador sense considerar la reducció de jornada efectuada, sempre que no hagués transcorregut el termini màxim legalment establert per a aquesta reducció.

Per a la sol·licitud, deixem a la vostra disposició el:  Model de sol·licitud de reducció de jornada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *